Technické zmeny, úpravy

Vyhradzujeme si právo na kontštrukčné a rozmerové zmeny a úpravy cien bez ohlásenia. Fotografie výrobkov na internete sa môžu líšiť od dodaného tovaru. Informácie o hmotnosti bez záruky. Neručíme za chyby. V prípade špeciálneho použitia sa u nás vopred informujte na vhodné riešenia. Kopírovanie a tlač, tiež len čiastočná, je možná len s povolením firmy Schwer Fittings GmbH.

Odchýlky noriem

Vo všeobecnosti spĺňajú naše výrobky požadované normy. Vyhradzujeme si však právo na konštrukčné resp. rozmerové odchýlky. Miery sú zmenené, ak vidíme nejaké technické prednosti alebo v prípade výrobno-technickej nevyhnutnosti. Všetky odchýlky od požadovaných noriem prehodnocujeme s naším produktovým manažmentom.


Pre Vašu bezpečnosť

Nakoľko sú spojovacie potrubné elementy tiež vystavované dynamickej záťati a nekontrolovateľným tlakovým špičkám, doporučujeme používať výhradne originálne diely Schwer a dodržovať montážne predpisy Schwer. V opačnom prípade môže byť narušená funkčnosť a môže dôjsť ku strate záruky.


Tlakové údaje

Použiteľné prevádzkové tlaky (PN) sú uvedené na každej strane katalógu v tabuľke. Tlaky sa uvádzajú v baroch a sú vo vzťahu k médiu: voda – statický tlak. Za normálnych prevádzkových podmienok (statických) a teploty (20°) zodpovedá prevádzkový tlak (PB) uvedeným menovaným tlakom (PB)(PN), (viď. DIN 2401 časť 1). Pri vyšších teplotách sa prevádzkové tlaky (PB) znižujú oproti uvedeným menovaným tlakom (PN) podľa nasledovnej tabuľky.


Tabuľka – teplota/tlak

Teplotný rozsah zníženie tlaku

-60°C až 20°C 0,0 %
50°C 4,5 %
100°C 11,0 %
150°C 16,0 %
200°C 20,0 %
250°C 24,0 %
300°C 29,0 %
350°C 31,0 %
400°C 33,0 %

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 odporúča pre materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) hraničnú teplotu 400°C.


Kombinácia rôznych súčastí skrutkovania

Pri kombinovaní rôznych komponentov skrutkovania, materiálov a tesnení v rámci jedného trubkového potrubia, platia vždy najnižšie uvedené prevádzkové tlaky a teplotné obmedzenia.


Správna montáž

Pre všetky v katalógu uvedené tlakové hodnoty predpokladáme, že montáž skrutkovania bude prevedená bezchybne a podľa montážneho návodu. Postupujte preto presne podľa montážneho postupu. Pri kladení potrubia dbajte nato, aby skrutkovania nespôsobili žiadne ďalšie zaťaženia a napätia.

predchádzajúcu stránku