Nariadenie o ochrane osobných údajov

Od 25. mája 2018 platí Základné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov, t.j. nové právne predpisy o ochrane osobných údajov. Jedným z ich zásadných cieľov je transparentnosť spracúvania osobných údajov. V nasledujúcich pokynoch Vás budeme informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov v spoločnosti Schwer Fittings GmbH, ako aj o právach, ktoré Vám prislúchajú na základe práva o ochrane osobných údajov.  

Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

Schwer Fittings GmbH
Hans-Schwer-Platz 1
D-78588 Denkingen
Telefon: +49 (0)7424 / 9825-0
Fax: +49 (0)7424 / 9825-7950
Email: info@schwer.com

Unseren Datenschutzbeauftragten, Herr Dirk Hellmich, erreichen Sie unter der oben genannten Postadresse, mit dem Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“ oder unter der E-Mail-Adresse: datenschutz@schwer.com

Ciele a právne základy spracúvania osobných údajov

Schwer Fittings GmbH spracúva Vaše osobné údaje so zohľadnením Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), Spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG), ako aj ďalších relevantných právnych predpisov, t.j. iba

- na splnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 b GDPR)

Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na plnenie zmluvy medzi Vami alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti.

- v rámci oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 f GDPR)

Pokiaľ to bude potrebné, budú Vaše osobné údaje spracúvané aj nad rámec plnenia zmluvy na ochranu oprávnených záujmov nás alebo tretej strany. Príklady:

• reklama, pokiaľ ste nenamietali proti využitiu Vašich osobných údajov
• uplatňovanie právnych nárokov a obrana pri právnych sporoch
• rozpoznanie a odstránenie zneužitia, zabránenie a vyjasnenie trestných činov
• zabezpečenie IT-bezpečnosti a IT-prevádzky firmy Schwer Fitting GmbH

- na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 a GDPR)

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre určité ciele (napr. využívanie emailovej adresy pre zasielanie bulletinov), je zákonnosť tohto spracovania založená na báze Vášho súhlasu. Udelený súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. To platí aj na odvolanie vyhlásenia o schválení, ktoré nám bolo udelené pred platnosťou GDPR, teda pred 25.05.2018. Odvolanie súhlasu sa nedotýka zákonnosti údajov spracovaním do odvolania. 

- na základe zákonných povinností (čl. 6 ods.1 c GDPR)

napr. uschovanie podkladov pre obchodné a daňovo-právne účely

Osobné údaje, ktoré nám oznámite napr. pri uchádzaní sa, vyžiadaní kontaktu alebo emailom (napr. meno, adresa alebo Vaša emailová adresa), budú spracúvané iba na korešpondenciu s Vami a iba pre účely, pre ktoré ste nám údaje poskytli. 

Ak sa cez email alebo kontaktný formulár prihlásite na odber nášho bulletinu, budú Vami uvedené osobné údaje použité výlučne na tento účel alebo aby sme Vás informovali o okolnostiach relevantných pre túto službu alebo registráciu. 

Pre príjem bulletinu je potrebná správna (platná) emailová adresa. Uložené budú okrem toho aj IP adresy, cez ktoré ste sa do bulletinu prihlásili a dátum kedy ste si bulletin objednali. Tieto údaje nám slúžia ako dôkaz pri zneužití, v prípade, že bude pre bulletin prihlásená cudzia emailová adresa. Okrem toho, aby sme zabezpečili, že emailová adresa nebude neoprávnene treťou stranou prihlásená v našom rozdeľovníku, pracujeme v súlade so zákonom v tzv. v postupe „Double-Opt-In“. V rámci tohto postupu budú objednávky bulletinu, odoslanie potvrdzujúceho email a prijatie odhlasovacieho potvrdenia protokolované. 

Vy máte možnosť Vás súhlas na uloženie osobných údajov, Vašej emailovej adresy a jej používanie na zasielanie bulletinu kedykoľvek odvolať.  Na odvolanie Vám v každom bulletine a na webovej stránke dávame k dispozícii link. Okrem toho máte možnosť svoje prianie odvolať zasielanie oznámiť nám cez kontaktné možnosti uvedené v tomto dokumente.

Kategórie príjemcov osobných údajov

V rámci Schwer Fittings GmbH majú k osobným údajom prístup iba tie miesta, ktoré ich potrebujú na uskutočnenie svojich úloh.

Vaše osobné údaje dávame iba expedičnému podniku povedenému dodávkou, pokiaľ je to potrebné na dodávku tovaru. Na uskutočnenie platieb postupujeme Vaše osobné údaje úverovému ústavu poverenému úhradou. 

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje nepostupujeme tretím stranám, pokiaľ k tomu nie sme zákonom povinní alebo ak ste nám predtým dali Váš súhlas. 

Trvanie uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje v zásade vymažeme, akonáhle už pre hore uvedené ciele nie sú potrebné, pokiaľ nám zákonné dôkazné a ukladacie povinnosti (obchodný zákon, daňový zákon, odvodový poriadok) neprikazujú ich ďalšie uloženie. Lehoty na uloženie činia tak až 10 rokov. Cez túto lehotu uschovávame osobné údaje iba v jednotlivých prípadoch, ak to má byť uplatnené v súvislosti s nárokmi voči nášmu podniku (zákonná premlčacia lehota až 30 rokov). 

Odoslanie údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje spracúvame zásadne v rámci našej medzinárodnej firemnej skupiny.

Internet

Všetky obsahy na internetových stránkach, vrátane obrázkov, textov a údajov sú vlastníctvom Schwer Fittings GmbH. Kopírovanie a opätovné vytlačenie, aj vo výňatkoch, je možné iba s povolením firmy Schwer Fittings GmbH.

Heslo

Užívateľ potvrdzuje prihlasovacím heslom, že iba on je oprávnený používať zašifrované údaje Schwer Fittings. Upozorňujeme, že neoprávnenie používanie tohto hesla môže mať trestnoprávne dôsledky. Postúpenie prihlasovacích údajov tretej strane je výslovne zakázané. Sem patrí aj vnútropodnikové odovzdanie kolegom. Oprávnenie na používanie prihlasovacieho hesla je viazané na Váš existujúci pracovný vzťah. Pri ukončení pracovného vzťahu prosíme o príslušnú informáciu, aby sme prihlasovacie heslo mohli zablokovať. Vyhradzujeme si právo prihlasovacie údaje kedykoľvek zablokovať aj bez uvedenia dôvodov.  

Verarbeitung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Webseite

Bei der Nutzung unserer Webseite oder des eShops, auch wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben, verarbeiten und speichern wir die folgenden Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. 

 • IP-Adresse
 • Datum und Uhrzeit der Anfrage
 • Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
 • Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
 • übertragene Datenmenge
 • Betriebssystem
 • Sprache und Version des Browsers

Informatorische Nutzung der Webseite

Bei informatorischer Nutzung verwenden wir diese Daten ausschließlich in anonymer Form, um die Nutzung unseres Online-Angebotes zu ermöglichen, unseren Internetauftritt weiter zu optimieren und noch attraktiver gestalten zu können. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet in keinem Falle statt. 

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist eine Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Mit den Verarbeitungen verfolgen wir die berechtigten Interessen, Ihnen die aufgerufenen Inhalte bereitzustellen, und die Sicherheit der eingesetzten IT-Infrastruktur zu gewährleisten.

Nutzung des eShops

Für die Führung eines Kundenkontos und zur Abwicklung von Bestellungen sind weitere personenbezogene Daten erforderlich. Die erforderlichen Daten sind im Login-Antrag mit einem „*“ gekennzeichnet. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht zur Verfügung stellen, können Sie den Vertrag nicht mit uns abschließen. Wenn Sie unseren eShop nutzen, verarbeiten wir ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Vertragsbegründung und Vertragsabwicklung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). 

Nutzung des Kontakt-, Katalog- und Schulungsformulars, Online-Beratung/Terminkalender, Anfragen oder Bewerbungen

Wir verarbeiten Ihre Kontaktdaten, wenn Sie eines der bereitgestellten Formulare nutzen. Zu diesen Kontaktdaten gehören unter anderem ihr Name, E-Mail-Adresse und Anliegen. Bei der Nutzung der Formulare verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten zum Zweck der Beantwortung Ihrer Anfrage. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind, oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage erfolgen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).

Sofern Ihre Anfrage weder das Ziel verfolgt, einen Vertrag zu erfüllen, noch vorvertragliche Maßnahmen durchzuführen, so ist die Rechtsgrundlage eine Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO). Mit der Verarbeitung verfolgen wir das berechtigte Interesse, eine einfache Kontaktaufnahme mit uns zu ermöglichen.

Kontaktaufnahme per E-Mail

Eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse ist möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist die zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Es gelten die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

Cookies

Táto webová stránka používa takzvané Cookies. To sú textové súbory, ktoré server ukladá na Vašom počítači. Obsahujú informácie o prehliadači, o IP-adrese, prevádzkovom systéme a o internetovom spojení. Tieto údaje neodovzdávame ďalej tretím stranám, ani ich bez Vášho súhlasu nespájame s osobnými údajmi. Cookies plnia predovšetkým dve úlohy. Pomáhajú nám uľahčiť Vašu navigáciu cez našu ponuku a umožňujú korektné znázornenie webovej stránky. Nepoužívajú sa na vnesenie vírusov alebo naštartovanie programov. 

Užívatelia majú možnosť využívať našu ponuku aj bez Cookies. Musia pre to v prehliadači zmeniť príslušné nastavenia. Informujte sa prosím v pomocných funkciách Vášho prehliadača, ako môžu byť Cookies deaktivované. Upozorňujeme však, že tým môžu byť zhoršené niektoré funkcie tejto webovej stránky a obmedzený užívateľský komfort. 

Technicky nevyhnutné súbory cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na prezentáciu stránky:
Name_Title / Funktion_Function / Dauer_Expiry Date

cookiefirst-consent / Cookie-Banner /1y
cookiefirst-id / Cookie-Banner /1y
sid / Session-ID / 7d
listview / Listenansicht / Session end
keepauth / Login / 5y
cir / Cookie Footer / 1y

Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na analýzu webu od Google Inc. (“Google”). Google Analytics používa tzv. “Cookies”, textové súbory, ktoré sú ukladané na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie vytvorené pomocou Cookies o Vašom používaní tejto webovej stránke sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Na základe aktivovania IP-anonymizácie na týchto webových stránkach  sa Vaša IP-adresa v Google, avšak v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore, skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie plná IP adresa a až tam sa skráti. 

Na príkaz prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google  tieto informácie na to, aby vyhodnotil Vaše používanie webovej stránky, vypracoval správy o aktivitách webovej stránky a poskytol ďalšie služby prevádzkovateľovi webovej stránky spojené  s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa odovzdaná v rámci Google-Analytics Vašim prehliadačom nebude spojená s inými údajmi Google. Vy môžete  zabrániť ukladaniu Cookies zodpovedajúcim nastavením softvéru Vášho prehliadača. Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť zrejme v plnom rozsahu používať všetky funkcie tejto webovej stránky. 

Okrem toho môžete tiež zabrániť odovzdaniu údajov vytvorených v Cookie, vzťahujúcich sa na Vaše používanie webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) na Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov v Googli tak, že si stiahnete a nainštalujete Browser-Plugin pod týmto linkom: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. pod https://www.google.de/intl/de/policies/

Name_Title / Funktion_Function / Dauer_Expiry Date

_ga / Google Analytics / 2y
_gat / Google Analytics / 1d
_gid / Google Analytics / 1d

Google Maps

Wir nutzen auf unserer Webseite Google Maps. Google Maps ist ein Dienst der Google Inc. ("Google"), Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Die Einbindung des Google-Maps Plug-In erfolgt auf unserer Webseite. Beim Laden erhebt Google unter Umständen Informationen (auch personenbezogene Daten) und verarbeitet diese. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Google die Informationen auch an einen Server in ein Drittland übermittelt. Wir selbst können nicht beeinflussen, welche Daten Google tatsächlich erhebt und verarbeitet. Google gibt jedoch an, dass grundsätzlich unter anderem folgende Informationen (auch personenbezogene Daten) verarbeitet werden können:

 • Protokolldaten (insbesondere die IP-Adresse)
 • Standortbezogene Informationen
 • Eindeutige Applikationsnummern
 • Cookies und ähnliche Technologien

Detaillierte Informationen finden Sie unter https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html

Wenn Sie mit Ihrem Google-Konto angemeldet sind, kann Google die verarbeiteten Informationen abhängig von Ihren Kontoeinstellungen Ihrem Konto hinzufügen und als personenbezogene Daten behandeln, vgl. hierzu insbesondere https://www.google.de/policies/privacy/partners/

Ein direktes Hinzufügen dieser Daten können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem Google-Konto ausloggen oder auch die entsprechenden Kontoeinstellungen in Ihrem Google-Konto vornehmen. Weiterhin können Sie die Installation von Cookies, soweit Google welche setzt, durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. Durch die Einbindung von Google Maps verfolgen wir den Zweck, Ihnen entsprechende Adressen darstellen zu können sowie weitere Informationen hierzu zur Verfügung zu stellen. Auch können wir Ihnen durch diese Einbindung von Google Maps Orte präsentieren, wobei Sie nicht auf einzelne Kartenausschnitte begrenzt sind und eigenständig Entfernungen u.Ä. recherchieren können.

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser hierfür erforderliches berechtigtes Interesse liegt dabei in dem großen Nutzen, den Google Maps bietet. Durch die Einbindung müssen wir die Anfahrten zu den jeweiligen Orten nicht anhand von unübersichtlichen Anfahrtsskizzen o.Ä. darstellen, sondern ermöglichen es jedem Nutzer seine Anfahrt eigenständig zu planen.

Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier abrufen können: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Youtube

Wir haben Videos unseres Unternehmens bei YouTube eingebunden. Bei YouTube handelt es sich um das Angebot eines nicht mit uns verbundenen Dritten, nämlich der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zum Abspielen eines Videos ist die Verarbeitung der IP-Adresse durch Google zwingend erforderlich. Für den Fall, dass Sie einem Link auf YouTube folgen, weisen wir aber darauf hin, dass YouTube die Daten ihrer Nutzer entsprechend ihrer eigenen Datenverwendungsrichtlinien abspeichert und für eigene geschäftliche Zwecke nutzt.

Die Einbindung von YouTube-Inhalten erfolgt nur im sog. "erweiterten Datenschutzmodus". Diesen stellt YouTube selbst bereit und sichert damit zu, dass YouTube zunächst keine Cookies auf Ihrem Gerät speichert. Beim Aufruf der betreffenden Seiten werden allerdings die zuvor unter "Nutzung unseres Online-Angebotes" genannten Daten übertragen und so insbesondere mitgeteilt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Diese Information lässt sich jedoch nicht Ihnen zuordnen, sofern Sie sich nicht vor dem Seitenaufruf bei YouTube oder einem anderen Google-Dienst angemeldet haben bzw. dauerhaft angemeldet sind.

Sobald Sie die Wiedergabe eines eingebundenen Videos durch Anklicken starten, speichert YouTube durch den erweiterten Datenschutzmodus auf Ihrem Gerät nur Cookies, die keine persönlich identifizierbaren Daten enthalten, es sei denn, Sie sind aktuell bei einem Google-Dienst angemeldet.

Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy;

Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Práva dotknutých osôb

Pod hore uvedenou adresou môžete žiadať informáciu o údajoch uložených o Vašej osobe, a za určitých predpokladov tiež opravu alebo vymazanie Vašich údajov. Máte taktiež právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj právo na vydanie Vami poskytnutých osobných údajov v štruktúrovanom, obvyklom a strojovo čitateľnom formáte. Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov pre určité účely, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosť. 

Právo na námietku

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na zachovanie oprávnených záujmov, môžete proti tomuto spracúvaniu na hore uvedenej adrese namietať, ak z Vášho špecifického hľadiska vyplynú dôvody, ktoré sú proti tomuto spracúvaniu osobných údajov. My toto spracúvanie ukončíme, ak neslúži prevažne záujmom, ktoré si nutne vyžadujú ochranu z našej strany.

Právo na sťažnosť na zaobchádzanie s Vašimi údajmi

Máte okrem toho možnosť obrátiť sa na nášho referenta na ochranu osobných údajov alebo na dozorný orgán na ochranu dotknutých údajov. Dozorný orgán príslušný pre Schwer Fittings GmbH je: Landesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit Baden Württemberg, Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart (Krajinský referent pre ochranu údajov a informačnú slobodu Bander Württemberg, Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart)

Stav tejto informácie: 07/2023

Aby sme zabezpečili, že naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov bude stále zodpovedať aktuálnym zákonným predpisom, vyhradzujeme si kedykoľvek právo na zmeny. To platí aj pre prípad, že toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bude musieť byť upravené na základe nových alebo prepracovaných výkonov, napr. servisných služieb. Nové vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete potom pri Vašej najbližšej návšteve našej webovej stránky.