Ogólne warunki handlowe: Schwer Fittings Sp. z o.o., Polska

Ogólne warunki handlowe: Schwer Fittings Sp. z o.o., Polska

Poniższe warunki sprzedaży i dostawy Schwer Fittings Sp. z o.o. stanowią integralną część umowy. Wszelkie zmiany warunków sprzedaży i dostawy Schwer Fittings Sp. z o.o. wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ogólne warunki handlowe sprzedaży stosowane przez kontrahenta zawierającego z nami umowę obowiązują tylko wtedy, gdy przed zawarciem umowy zostały przyjęte na piśmie przez Schwer Fittings sp. z o.o.

I. Oferty

Katalogi, cenniki oraz inne materiały informujące i reklamowe nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

II. Zawieranie umów

Do zawarcia umowy koniecznym jest zachowanie formy pisemnej. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zostaje zawarta w chwili złożenia zgodnego oświadczenia woli Schwer Fittings Sp. z o.o. oraz zamawiającego zawierającego co najmniej określenie ilości i rodzaju towaru cenę i termin dostawy. Umowa jest także zawarta w sytuacji przyjęcia na piśmie  pisemnego zlecenia zamawiającego.

III. Poufność

Dokumenty techniczne należące do katalogów, cenników i innych materiałów reklamowych służące do celów informacyjnych nie stanowią gwarancji jakości i nie są wiążące chyba, że włączono je do umowy. Schwer Fittings Sp. z o.o. przysługują prawa  autorskie do wszystkich dokumentów. Zamawiający zobowiązuje się do tego, że nie udostępni osobom trzecim rysunków oznaczonych jako poufne. Zamawiający odpowiada za swoich pracowników.

IV. Cena

Cena obejmuje także załadunek w zakładzie produkcyjnym lub magazynie Schwer Fittings Sp. z o.o. Koszty opakowania i transportu ponosi zamawiający. Do cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu załadunku towaru. Faktury będą wystawiane w dniu załadunku towaru.

V. Termin dostawy

a.) Bieg terminu do wykonania zamówienia wskazany w umowie lub zamówieniu (termin potwierdzony) rozpoczyna się z wysłaniem potwierdzenia przyjęcia zlecenia lub zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż przed dostarczeniem wszystkich koniecznych dokumentów, które ma dostarczyć zamawiający i wpłaceniem uzgodnionego zadatku .

b.) Termin dostawy jest dotrzymany, gdy do czasu jego upływu przedmiot dostawy opuścił zakład lub magazyn, a także gdy  zgłoszona została jego gotowość do wysyłki.

c.) Termin dostawy może ulec wydłużeniu (termin przedłużony) w przypadku zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: strajk robotników, działania sił przyrody oraz inne, na które Schwer Fittings Sp. z o.o. nie ma wpływu, jeżeli te utrudnienia w sposób udokumentowany miały wpływ na termin wykonania i wysyłki dostawy. Powyższe zasady obowiązują także wtedy, gdy wymienione wyżej okoliczności wystąpiły u poddostawców lub podwykonawców. Schwer Fittings Sp. z o.o niezwłocznie zawiadomi zamawiającego o wystąpieniu takich zdarzeń oraz o spodziewanym terminie dostawy.

d.) Zamawiający 6 tygodni po przekroczeniu potwierdzonego lub przedłużonego terminu dostawy może wezwać firmę Schwer Fittings Sp. z o.o. do zrealizowania dostawy w wyznaczonym przez siebie terminie realnym do dotrzymania przez Schwer Fittings lub też, Zamawiający może, pod rygorem odstąpienia od umowy, określić  Schwer Fittings Sp. z o.o. odpowiedni dodatkowy termin, który musi wynosić minimum 4 tygodnie. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy przez pisemne oświadczenie oraz zażądać odszkodowania z powodu niewykonania dostawy.

Po bezskutecznym upływie terminu dostawy Schwer Fittings Sp. z o.o. pozostaje w zwłoce wobec zamawiającego. Jeżeli zamawiający w wyniku opóźnienia poniesie szkodę, to zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania z tytułu opóźnienia dostawy. Odszkodowanie ograniczone jest do 20 % wartości tej części z całości dostawy, która z powodu opóźnienia nie mogła być w odpowiednim czasie użytkowana. Ograniczenie nie obowiązuje w przypadku zamierzonego działania lub znacznego niedbalstwa. Wszelkie odszkodowania zostają ograniczone do wysokości szkody rzeczywistej.

e.) Jeżeli wysyłka zostanie opóźniona na życzenie zamawiającego, to po upływie jednego miesiąca od zawiadomienia o przygotowaniu do wysyłki, zamawiającemu naliczone zostaną koszty składowania powstałe w wyniku magazynowania w Schwer Fittings Sp. z o.o., lecz nie niższe niż 0,5 % od wartości składowanego towaru.

VI. Dostawa

a.) Ryzyko związane z dostawą przechodzi na zamawiającego najpóźniej w momencie zakończenia załadunku przedmiotu dostawy. Powyższe uregulowanie stosuje się także wtedy, gdy następują dostawy częściowe lub Schwer Fittings Sp. z o.o. przejęła na siebie jeszcze inne zobowiązania np. koszty wysyłki, dowozu lub ustawienia.

b.) Na życzenie zamawiającego dostawa zostanie na jego koszt ubezpieczona od następujących ryzyk: uszkodzenia podczas transportu, pożaru lub od wody.

c.) Jeżeli dostawa opóźnia się na skutek okoliczności nie zawinionych przez Schwer Fittings Sp z. o.o., to od momentu przygotowania do wysyłki ryzyko przechodzi na zamawiającego, jednak Schwer Fittings Sp. z o.o. zobowiązuje się na życzenie i na koszt zamawiającego zawrzeć żądane przez niego stosowne ubezpieczenia.

d.) Schwer Fittings Sp. z o.o. ma prawo do częściowych wysyłek towaru. W takim przypadku Schwer Fittings Sp. z o.o. może wystawiać częściowe faktury.

e.) Prawo do odmowy przyjęcia dostawy przysługuje zamawiającemu tylko wtedy, gdy dostawa wykazuje znaczne wady fizyczne lub odstępstwa od zamówienia.

f.) Zwrot dostawy: w przypadku zwrotu dostawy bez uzgodnienia, Schwer Fittings Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwróconej dostawy.

g.) Zamawiający może zwrócić towar Schwer Fittings jednocześnie  odstąpić od umowy w terminie do 3 miesięcy od daty przejścia ryzyk na zamawiającego. W takie sytuacji Schwer Fittings należy się odstępne w wysokości min. 30 % wartości zwracanego towaru netto. Odstąpienie od umowy i zwrot może nastąpić o ile zwracany towar nie jest  użytkowany, zamontowany, uszkodzony ani też zabrudzony.

VII. Zastrzeżenie własności

a.) Wszystkie dostarczone towary, łącznie z wszystkimi kosztami dodatkowymi, pozostają własnością Schwer Fittings Sp. z o.o. aż do całkowitej zapłaty. Podczas trwania zastrzeżenia własności zamawiający nie ma prawa do przekazywania tego towaru w zastaw lub też do przeniesienia własności jako zabezpieczenie.

b.) Jeżeli zamawiający przez powiązanie z ruchomą rzeczą, przez przetworzenie lub przekształcenie stanie się właścicielem towaru, to przenosi on, własność powstałej rzeczy na Schwer Fittings Sp z o.o. w celu zabezpieczenia jej roszczeń. Równocześnie strony uzgadniają, że zamawiający tą rzecz przechowuje bezpłatnie dla Schwer Fittings Sp. z o.o. Zamawiający ma prawo do sprzedaży towaru względnie z niego nowo wytworzonej rzeczy. Roszczenia powstałe z dalszej sprzedaży osobom trzecim, zostaną przez zamawiającego przesłane na rzecz Schwer Fittings.  

Schwer Fittings Sp. z o.o. w przypadku zwłoki w zapłacie ma według własnego wyboru prawo do:

- żądania zapłaty odsetek ustawowych zwłoki
- żądania zwrotu dostawy i odstąpienia od umowy
- wstrzymania kolejnych dostaw
- odstąpienia od umowy w części niezrealizowanej

Schwer Fittings może łączyć powyższe uprawnienia.

c.) Zamawiający w przypadku dostępu osób trzecich, a zwłaszcza zajęcia przedmiotu dostawy, musi natychmiast na piśmie zawiadomić Schwer Fittings Sp. z o.o, a osobę trzecią niezwłocznie poinformować o prawie własności Schwer Fittings Sp. z o.o

VIII. Składanie reklamacji i gwarancja

a.) Zamawiający musi towar niezwłocznie zbadać i zgłosić pisemnie Schwer Fittings Sp. z o.o. wszelkie wady najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od ich stwierdzenia. Roszczenia zamawiającego wynikające z wad przedmiotu dostawy przedawniają się na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. ­

b.) Wszystkie części, które w ciągu 6 miesięcy (w przypadku pracy na więcej niż jedną zmianę - w ciągu 3 miesięcy) od momentu przekazania ulegną uszkodzeniu w wyniku okoliczności powstałej przed przejściem ryzyka (zwłaszcza z powodu wadliwej budowy, nieprawidłowej jakości materiałów lub wykonania) zostaną według wyboru zamawiającego bezpłatnie naprawione lub zastąpione. Zastąpione części przechodzą na własność Schwer Fittings Sp. z o.o. Dla zastąpionych lub naprawionych części udziela się taką samą gwarancję, jak dla przedmiotu dostawy. W przypadku naprawy obowiązująca gwarancja wydłuża się o okres potrzebny dla prac naprawczych.

c.) W przypadku wymiany na towar wolny od wad odpowiedzialność Schwer Fittings Sp. z o.o. ogranicza się do kosztów elementu wolnego od wad, oraz kosztów wysyłki. Koszty wysyłki przejmowane są jednak tylko do wysokości kosztów powstających na obszarze Polski. Koszty transportu, monterów i inne przejmowane są tylko w takiej wysokości, jakie postałyby przy naprawie na terenie Polski.

d.) Zamawiający nie ma prawa do usuwania wad na koszt Schwer Fittings Sp. z o.o. we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie, chyba że Schwer Fittings Sp. z o.o. mimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunie wady. Zamawiającemu wolno usunąć wadę również bez wyznaczenia dodatkowego terminu, gdy jest to naglące i konieczne z powodu zagrożenia bez pieczenęstwa osób i mienia albo Schwer Fittings Sp. z o.o. nie jest w stanie usunąc wady bez zbędnej zwłoki.

e.) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Schwer Fittings Sp. o.o. nie usunie wady, pomimo, że zamawiający z zagrożeniem wypowiedzenia wyznaczył dodatkowy termin lub próba usunięcia wady nie udała się.

IX. Odpowiedzialność i odszkodowania

Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie w wysokości poniesionej szkody rzeczywistej. Roszczenia o odszkodowania przysługują zamawiającemu w pełnej wysokości szkody rzeczywistej tylko w przypadku gdy towar nie odpowiada wymaganiom jakościowym i iloś-    ciowym określonym w zamówieniu, lub umowie. W pozostałych przypadkach Schwer Fittings Sp. z o.o odpowiada:

- w pełnej wysokości szkody rzeczywistej w przypadku winy umyślnej

- przy znacznym naruszeniu obowiązków wynikających z umowy, a zaistniałych z winy Schwer Fittings do wysokości szkody rzeczywistej. W każdym przypadku Schwer Fittings odpowiada za typowe i zwyczajne następstwa swojego zawinienia. Schwer Fittings Sp. z o.o nie odpowiada:

- za szkody powstałe przy współudziale pracowników nie będących pracownikami Schwer Fittings. W przypadku nie stwierdzenia odpowiedzialności tych pracowników Schwer Fittings odpowiada do wysokości zaistniałej typowej szkody.

X. Prawa ochronne

Dla produkcji według indywidualnego zamówienia zamawiający przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenia praw osób trzecich. Jeżeli w związku z naruszeniem powyżej wskazanym w oparciu o prawomocny wyrok, decyzję administracyjną lub inny akt prawny Schwer Fittings Sp. z o.o. zakazane zostanie produkowanie, sprzedaż lub dostawa danego produktu, to ma ona prawo do natychmiastowego wstrzymania produkcji oraz do żądania od zamawiającego odszkodowania za już powstałe koszty. Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania w pełnej wysokości ewentualnych szkód i roszczeń wynikających z naruszenie praw osób trzecich.

XI. Tolerancje

Wprowadza się w dostawach następujące tolerancje wymiarów (DIN 7168 średnio DIN 3141 R 2). Ponadto w przypadku przyjęcia do produkcji przedmiotu dostawy według wzoru lub rysunku zamawiającego Schwer Fittings sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dostawy większej lub mniejszej ilości produktu do 10 %.

XII. Miejsce realizacji, właściwość sądu

Miejscem wykonania dostawy i zapłaty jest 42-700 Lubliniec ul. Oleska 34. Sądem właściwym jest Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla miasta Lublińca. Dla niniejszej umowy obowiązuje wyłącznie prawo polskie. Jeżeli jedna lub kilka klauzul są lub staną się nieskuteczne, to pozostałe zapisy pozostają w mocy.