Naše společné hodnoty

Naši zákazníci rozhodují o úspěchu našeho podniku. Při veškerém našem jednání je zákazník středem pozornosti a výsledky našeho jednání musejí být hodnoceny z hlediska užitku pro zákazníka. Jsme tu pro Vás prostřednictvím mnoha dceřinných společností ve světe.

Spolužití

Našich cílů dosahujeme jedině společně. Fungující tým může dosáhnout více než sbírka sólových hráčů. Celý náš způsob myšlení a práce se orientuje na soužití našich kolegů. Pracujeme vždy týmově a usilujeme o to, aby byl náš týmový duch ještě intenzivnější. Úspěšná spolupráce plná vzájemné důvěry proto vyžaduje, abychom se vciťovali do situace toho druhého a setkávali se se vzájemným uznáním, upřímností a tolerancí.

Poctivost

Poctivost znamená v běžném pracovním dni především upřímnost a otevřenost – jinými slovy: je naším cílem být poctivý i tehdy, když je to pro nás osobně těžké. Proto například chceme, když se dopustíme chyby, ji před svými kolegy otevřeně přiznat, abychom ji mohli společně opravit a v budoucnosti se jí vyhnout.

Naši zákazníci rozhodují o úspěchu našeho podniku. Při veškerém našem jednání je zákazník v centru a výsledky našeho jednání musejí být hodnoceny z hlediska užitku pro zákazníka.

„Podporovat pracovníky a klást na ně požadavky, to je naše velká snaha. Pouze vysoce motivovaný tým může obstát v mezinárodním tlaku. Střední vrstva je páteří a impulsem pro hospodářství v Badensku-Württembersku a Německu. Zde tluče naše srdce. Garantuje stálost a tradici. Chceme svým spolupracovnicím a spolupracovníkům poskytovat odměnu pro důstojný život, a proto vyžadují naše vysoce hodnotné produkty také přiměřenou cenu. Každá práce je hodna své mzdy. Hesla jako „levný“ či „lakomý“ neodpovídají našemu poslání. 

Profit je sice garantem budoucnosti a dalšího rozvoje, avšak není tím nejdůležitějším. Zákazník garantuje náš příjem. Laskavost nic nestojí a přináší mnoho.

Bernd Schwer

Zdvořilost

Nezáleží na tom, zda v osobním, telefonickém či e-mailovém kontaktu. Zavazujeme se k přátelskému a vstřícnému tónu jednání se svými zákazníky a svými kolegy. Díky tomu je běžný pracovní den pro všechny pracovníky příjemnější. „Tón tvoří muziku“.

Respekt

Se svými pracovními kolegy zacházíme s respektem, i když mají jiný názor, který nechápeme jako útok. Náš vzájemný respekt ukazujeme mimo jiné také dodržováním dohodnutých termínů. Dochvilnost je pro nás samozřejmostí – ať už na telefonu, při schůzce nebo přítomností na pracovišti.

Laskavost

Uznáváme a oceňujeme výkon každého jednotlivého pracovníka – nezávisle na funkci a pozici.

Jedinečnost

Uznáváme jedinečnost každého jednotlivého pracovníka a obchodního kolegy a oceňujeme ji. Každý pracovník přispívá jedinečným způsobem k rozvoji našeho podniku.

Tolerance

vůči jiným kulturám, jiné etice a jiným zemím původu, pokud nepoškozují druhého.

Ohleduplnost

Všichni pracovníci chtějí zakoušet ocenění jako osoby a dostávat konstruktivní ohlas na své výkony. Kritiku proto vyjadřujeme konstruktivně a otevřeně. Jedině tak můžeme uchovat sebeúctu kritizovaného a budovat ohleduplné zacházení.

Transparentnost

Vědomosti a schopnosti pracovníků jsou nejdůležitějším kapitálem našeho podniku. Plně však mohou být rozvinuty jedině tehdy, když sami sebe chápeme jako pravé společenství, v němž je každý pracovník ochoten sdílet své znalosti a zkušenost s kolegy.

na další stránce